Panel klienta
  Panel klienta

Regulamin

REGULAMIN USŁUG WYNAJMU

COLORS OF DESIGN

Ustalenia i warunki określone w niniejszym regulaminie obowiązują z chwilą zlecenia usługi , której przedmiotem jest wynajem mebli w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez GRUPATOTAL.pl TOMASZ ŚLEZIAK

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki oddania w najem mebli biorącemu w najem (dalej Najemca), przez GRUPATOTAL.pl Tomasz Śleziak ul. Rynek 8/1 41-400 Mysłowice, posiadającej NIP: 222 080 41 50, REGON: 241620210 (dalej Wynajmujący).

1.2. Zlecenie najmu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Najemcę, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

1.3. Podstawą świadczenia usług oddania w najem jest zlecenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

1.4. Informacje wskazane na stronie internetowej Wynajmującego lub w katalogu przez niego udostępnionym nie są wiążące dla Wynajmującego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

1.5. Produkty prezentowane przez firmę Colors of Design czerpią jedynie inspirację z innych wzorów, różnią się jednak wymiarami, materiałem, z którego są wykonane oraz kształtem. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904) – za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Nie bierzemy odpowiedzialności za odsprzedawane, oferowanie czy pokazywanie produktów z naszej oferty jak oryginalnych dzieł.

 1. WARUNKI NAJMU

2.1. Przedmiot najmu jest oddany do dyspozycji Najemcy, do użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem tego przedmiotu, na czas określony w zleceniu najmu.

2.2 Podstawą wydania przedmiotu najmu jest sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego zawierającego szczegółowy opis przedmiotu najmu. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę, jak również stanowi podstawę do oceny stanu przedmiotu najmu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu.

2.3. Odbiór przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu przez niego wskazanym. Dostawa przedmiotu najmu w miejsce wskazane przez Najemcę jest możliwa za odpowiednią opłatą ustaloną w zleceniu z Wynajmującym. Miejsce odbioru zostaje wskazane w treści zlecenia.

2.4. Wynajmujący może żądać od Najemcy zapłaty kaucji w wysokości nie wyższej niż wartość przedmiotu najmu. Zapłata kaucji stanowi warunek wydania przedmiotu najmu.

2.5.Wszelkie usługi montażu i demontażu obiektów wchodzących w skład przedmiotu najmu są usługami dodatkowymi i podlegają odrębnej opłacie.

2.6. Koszt transportu obejmuje przejazd w obie strony. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić możliwość podjazdu na miejsce montażu samochodem towarowym z windą oraz poruszanie się po terenie wydarzenia wózkami paletowymi. Jeśli przy montażu konieczne jest przenoszenie sprzętu ręcznie, informacja taka musi zostać zgłoszona podczas składania zamówienia, w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata dodatkowa bądź organizator będzie zobowiązany do zapewnienia ze swojej strony ekipy technicznej do ręcznego przeniesienia mebli.

 1. OBOWIĄZKI STRON

3.1. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o stan przedmiotu najmu, oraz zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym. Najemca ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa użytkowania, jak również odpowiada z utratę lub szkodę spowodowaną przez swoje lub działanie osób trzecich. Ponadto Najemca w okresie posiadania przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za jego uszkodzenie lub utratę.

3.2. W wypadku odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego Najemca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu zapobiegający uszkodzeniu obiektów stanowiących przedmiot najmu. W wypadku jeżeli Najemca nie zapewni odpowiedniego środka transportu przedstawiciel Wynajmującego może odmówić wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku przedstawiciel Wynajmującego zobowiązany jest sporządzić protokół, ze wskazaniem przyczyny odmowy wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku strony uznają, iż odmowa wydania przedmiotu najmu wynika z winy Najemcy. Jednocześnie w wypadku podstawienia przez Najemcę innego środka transportu termin zakończenia najmu nie ulega przedłużeniu.

3.3. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmioty najmu w dobrym stanie i dobrej jakości. Wynajmowane przedmioty mogą zawierać ślady użytkowania i nie są nowe, Najemca oświadcza, że został o tym poinformowany.

3.4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać na obiektach wchodzących w skład przedmiotu najmu żadnych treści, oznaczeń, tekstów reklamowych itp. Zgoda na umieszczenie tych elementów musi zostać wyraźnie zapisana w treści zlecenia.

3.5. Wynajmujący jest upoważniony do zastępowania obiektów składających się na przedmiot najmu przez meble identycznej lub wyższej jakości, w wypadku jeżeli Wynajmujący nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład.

3.6. W wypadku dostawy przedmiotu najmu przez Wynajmującego, Najemca lub upoważniona przez niego pisemnie osoba jest zobowiązana stawić się w miejscu i w terminie dostawy w celu odbioru przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli nastąpi opóźnienie w dostawie bądź odbiorze lub jeżeli nie będą one możliwe z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaną dostawą lub odbiorem, w tym: kosztami transportu, oczekiwania, załadunku i rozładunku, naliczonymi zgodnie z kosztem poniesionym przez Wynajmującego, w tym z wyliczeniem kosztu pracy osób wykonujących transport.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. W wypadku jeżeli przedmiot najmu lub którykolwiek z obiektów wchodzących w jego skład nie będzie odpowiadał zleceniu, Wynajmujący zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwe obiekty, w terminie 24 h od zawiadomienia. Jeśli naprawy nie są zrealizowane w terminie lub wymieniony obiekt również posiada wady lub nie odpowiada treści zlecenia, Najemca może wymagać obniżenia ceny najmu. Nie dotyczy to jednak naprawy usterek i szkód powstałych w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania lub montażu przedmiotu najmu.

4.2. Jeżeli Najemca po wydaniu mu przedmiotu najmu, stwierdzi że przedmiot ten nie odpowiada zleceniu lub stwierdzi, że przedmiot posiada wady lub zawiadomienie, o którym mowa w pkt 4.1 powinno zostać dokonane poprzez sporządzenie przez Najemcę pisemnego protokołu, w którym zostaną szczegółowo opisane, nieprawidłowości wady lub usterki i doręczenie go Wynajmującemu na jego adres osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego – w takim wypadku chwilą zgłoszenia jest chwila doręczenia przesyłki Wynajmującemu. Jednocześnie w celu przyspieszenia postępowania Strony mogą skontaktować się za pośrednictwem innych środków komunikacji, co jednak nie ma wpływu na określenie momentu zawiadomienia Wynajmującego.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJACEGO

5.1. Wynajmujący nie jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu w okresie najmu.

5.2. W wypadku dochodzenia od Najemcy roszczeń przez osoby trzecie, w tym w szczególności z związku z postępowaniem egzekucyjnym, które mogłoby skutkować zajęciem przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest poinformować Wierzyciela lub odpowiedni organ, iż Wynajmujący jest właścicielem przedmiotu najmu i w związku z rym przedmiot ten nie może podlegać zajęciu. Jednocześnie w wypadku zajęcia przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tym fakcie i wskazać dane organu, który dokonał zajęcia.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Najemca może odstąpić od umowy wynikającej ze złożonego zlecenia przed wydaniem przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu, zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty stanowiącej 25% ceny najmu netto, tytułem odstępnego.

6.2. W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 7 dni będzie zobowiązany do zapłaty 50% ceny najmu tytułem odstępnego.

6.3. Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.

 1. ZAKOŃCZENIE OKRESU NAJMU

7.1. Najemca zobowiązuje się, po zakończeniu najmu zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał, poza zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład.

7.2. Najemca może zlecić Wynajmującemu odbiór przedmiotu najmu na zasadach tożsamych z dostawą przedmiotu najmu przez Wynajmującego.

7.3. Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu po zakończeniu najmu, zostanie obciążony opłatą za każdą rozpoczętą dobę posiadania przedmiotu najmu, aż do chwili jego zwrotu, w wysokości podwójnej stawki w stosunku do umówionego przez Strony kosztu najmu pozbawionego ewentualnego rabatu. Powyższa opłata będzie naliczona w całości, również w wypadku jeżeli Najemca zwróci jedynie część obiektów wchodzących w skład przedmiotu najmu.

7.4. Po bezskutecznym upływie okresu najmu, w wypadku określonym w pkt. 3.3 Wynajmujący wezwie do zwrotu przedmiotu najmu w terminie 7 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości równowartości przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład. Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 1. ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI

8.1. W celu rozliczenia najmu Wynajmujący wystawia fakturę VAT, która jest płatna w terminie na niej wskazanym. Strony nie są zobowiązane do podpisania faktury. .

8.2. Płatność musi nastąpić przed wykonaniem najmu, asortyment zostaje zarezerwowany dla Najemcy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Jeżeli Najemca nie dotrzyma terminu płatności, Wynajmujący będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i nie gwarantuje jego realizacji.

8.3. W wypadku jeżeli Najemca stwierdzi błędy w treści faktury VAT zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od jej otrzymania, w innym bowiem wypadku traci prawo do żądania odpowiedniego wydłużenia terminu płatności.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych Najemców jest Wynajmujący. Dane, w tym: dane osobowe Najemców będą przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez Wynajmującego i posłużą do stworzenia Bazy Danych wykorzystywanych na potrzeby świadczenia tych usług. Wynajmujący może również zbierać i przetwarzać dane osobowe Najemców w celach marketingowych.

9.2. Wynajmujący zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9.3. Najemcy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celu świadczenia usług oferowanych przez Wynajmującego każdorazowo przesyłając swoje dane Wynajmującemu w celu wykorzystania w umowie najmu, a w zakresie obejmującym. Jednocześnie Najemcy mogą wyrażać zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej formatki o wyrażeniu zgody, na stronie www.colorsofdesign.pl.

9.4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych przez Wynajmującego i niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Najemców oraz praw Wynajmującego wynikających okresów przedawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, oraz ustawie – ordynacja podatkowa.

9.5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

9.6. Wynajmujący nie będzie udostępniał bez zgody Najemców dotyczących ich danych osobowych podmiotom nie będących stronami umowy najmu. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9.7. W przypadku naruszenia przepisów RODO, Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9.8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Najemców można kontaktować się pisemnie na adres Wynajmującego: ul. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 83, 42-500 Będzin lub na adres poczty elektronicznej: biuro@colorsofdesign.pl

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Wynajmujący jest upoważniony do wykorzystania logotypu i nazwy Najemcy jako podmiotu współpracującego z Wynajmującym lub klienta:

a) poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wynajmującego lub funpage’u na portalu www.facebook.com, www.instagram.com

b) poprzez umieszczenie ich na folderach, katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Wynajmującego.

10.2. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia Najemcy wobec Wynajmującego powinny zostać pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego lub za pośrednictwem przesyłki poleconej nadanej u operatora pocztowego.

10.3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

10.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Wynajmującego.